• komplexní správa nemovitostí

 • vedení účetnictví

 • ostraha

 • stavební a úklidové práce

 • pojištění

 • Úvod
 • O nás
 • Technická správa
 • Vedení účetnictví
 • Úklid objektů
 • Pojištění nemovitostí
 • Mzdy
 • Informace
 • Kontakt
 • Vyhláška 372/2001 Sb. - rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu

  Pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

  372/2001 Sb.
   
  VYHLÁŠKA
   
  Ministerstva pro místní rozvoj
   
  ze dne 12. října 2001,
   
  kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii
  na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné
  spotřebitele
   
  Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 98 odst. 9 zákona č.
  458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
  energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
  k provedení § 78 odst. 5 tohoto zákona:
   
  § 1
   
  Předmět úpravy
   
  Tato vyhláška stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou
  energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi
  konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce za zúčtovací období.
   
  § 2
   
  Vymezení pojmů
   
  Pro účely této vyhlášky se rozumí
   
  a) zúčtovací jednotkou - objekt nebo jeho část, popřípadě objekty nebo
  jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené
  odběrné tepelné zařízení^1) a společné měření nebo stanovení množství
  tepelné energie a nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na
  poskytování teplé užitkové vody,
   
  b) vytápěním - ústřední vytápění pomocí otopné soustavy ovlivňující
  zúčtovací jednotku, kterou prochází, napojené na společný zdroj tepelné
  energie;  vytápěním  není  vytápění  bytů  a nebytových prostorů
  prostřednictvím samostatných etážových okruhů zásobovaných tepelnou
  energií z vlastních zdrojů tepelné energie, používajících různé druhy
  paliv nebo elektřinu, ani vytápění prostřednictvím uzavřených okruhů,
  do nichž dodává a měří tepelnou energii na základě smlouvy dodavatel
  přímo konečným spotřebitelům,
   
  c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované
  teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,
   
  d) podlahovou plochou - podlahová plocha místností bytu a nebytového
  prostoru kromě teras, balkónů a lodžií (i zasklených) a vedlejších
  prostorů, které jsou umístěny mimo byt; do podlahové plochy se
  započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem,
  kamny nebo jiným topným tělesem. Nezapočítává se plocha okenních a
  dveřních ústupků,
   
  e) započitatelnou podlahovou plochou - podlahová plocha vynásobená
  koeficienty uvedenými v příloze č. 1 části A. k této vyhlášce; mají-li
  některé místnosti v zúčtovací jednotce rozdílnou výšku stropů nebo
  stropy zkosené, započitatelná podlahová plocha těchto místností se
  vynásobí koeficientem podílu objemu vytápěného prostoru k objemu
  vypočtenému z podlahové plochy a výšky stropu převládajících místností
  v zúčtovací jednotce,
   
  f) podlahovou plochou nebytových prostorů pro účely poskytování teplé
  užitkové vody - podlahová plocha vynásobená koeficienty stanovenými
  podle přílohy č. 1 části B. k této vyhlášce,
   
  g) vlastníkem zúčtovací jednotky nebo části zúčtovací jednotky - její
  vlastník, spoluvlastník a dále společenství vlastníků nebo osoba
  vlastníkem pověřená výkonem činností stanovených touto vyhláškou (dále
  jen "vlastník"),
   
  h) zúčtovacím obdobím - období, za které vlastník provede rozúčtování a
  následné vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů
  na poskytování teplé užitkové vody. Zúčtovací období je nejvýše
  dvanáctiměsíční  a  jeho  počátek  stanoví vlastník po dohodě s
  dodavatelem,
   
  i) rozúčtováním nákladů - rozdělení nákladů na tepelnou energii na
  vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody za zúčtovací
  období a zúčtovací jednotku mezi konečné spotřebitele, které vlastník
  provede způsobem stanoveným touto vyhláškou,
   
  j) vyúčtováním - písemný doklad, na základě kterého se provede
  vyrovnání přeplatků a nedoplatků plynoucích z rozúčtování nákladů za
  zúčtovací  období, včetně případných změn provedených na základě
  oprávněných reklamací,
   
  k) náměrem - hodnota vykázané spotřeby jako rozdíl zjištěný na základě
  odečtu naměřených hodnot na konci daného zúčtovacího období a na konci
  předchozího zúčtovacího období.
   
  § 3
   
  Náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na poskytování teplé
  užitkové vody
   
  (1) Náklady na vytápění a náklady na poskytování teplé užitkové vody,
  které byly vynaloženy v zúčtovací jednotce za zúčtovací období,
  zahrnují
   
  a) náklady na tepelnou energii^2) na vytápění,
   
  b) náklady na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé užitkové
  vody,
   
  c) náklady na pitnou vodu spotřebovanou na přípravu teplé užitkové
  vody, v cenách podle cenových předpisů.^3)
   
  (2) Je-li tepelná energie používána v zúčtovací jednotce také k jinému
  účelu než na vytápění a na poskytování teplé užitkové vody, účtuje
  náklady na tuto energii vlastník na základě jejího měření nebo
  odborného  posouzení  zvlášť  každému  příslušnému  konečnému
  spotřebiteli.^4)
   
  (3) Zálohy na úhradu nákladů na tepelnou energii na vytápění a na
  poskytování teplé užitkové vody stanoví vlastník přiměřeně k vývoji
  nákladů ve dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích
  obdobích.
   
  § 4
   
  Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací
  jednotce
   
  (1) Náklady na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce za
  zúčtovací období rozdělí vlastník na složku základní a spotřební.
  Základní složka činí 40 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební
  složku.
   
  (2) Základní složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle
  poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového
  prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových
  prostorů v zúčtovací jednotce.
   
  (3) Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně
  výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím
  korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost
  vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.
   
  (4) Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné
  podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či
  indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací
  jednotky  v  daném  zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení
  přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody uvedené v
  odstavci 3.
   
  (5) V zúčtovací jednotce, ve které u konečných spotřebitelů nejsou
  instalovány měřiče tepelné energie nebo indikátory vytápění, vlastník
  spotřební složku rozdělí mezi konečné spotřebitele obdobným způsobem
  jako složku základní.
   
  (6) Odečty měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění u konečných
  spotřebitelů provádí vlastník nejméně jednou ročně, vždy však ke konci
  zúčtovacího období.
   
  (7) Neumožní-li konečný spotřebitel instalaci měřičů tepelné energie
  nebo indikátorů vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění
  neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období
  u tohoto konečného spotřebitele spotřební složka nákladů 1,6násobku
  průměrné  hodnoty  spotřební složky nákladů připadající na 1 m2
  započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky. Při výpočtu se
  postupuje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.
   
  (8) Úhrady konečných spotřebitelů stanovené podle odstavce 7 jsou
  součástí úhrady spotřební složky nákladů na tepelnou energii na
  vytápění v zúčtovací jednotce, které se rozúčtovávají mezi konečné
  spotřebitele v daném zúčtovacím období.
   
  (9) Při obnovení odečtu měřiče tepelné energie nebo indikátoru vytápění
  se  pro odečítané zúčtovací období odečte od stavu měřiče nebo
  indikátoru spotřeba odpovídající průměrné hodnotě spotřební složky
  nákladů za neměřené zúčtovací období připadající na 1 m2 započitatelné
  podlahové plochy zúčtovací jednotky bez zvýšení uvedeného v odstavci 7.
  U těch indikátorů vytápění, u kterých nelze zpětný odečet zjistit, se
  při obnovení odečtu pro odečítané zúčtovací období použije průměrná
  hodnota spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné
  podlahové plochy zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.
   
  § 5
   
  Rozúčtování nákladů na poskytování teplé užitkové vody v zúčtovací
  jednotce
   
  (1) Náklady na poskytování teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce za
  zúčtovací období tvoří náklady na tepelnou energii spotřebovanou na
  ohřev užitkové vody a náklady na spotřebovanou vodu.
   
  (2) Náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody
  rozdělí vlastník na složku základní a spotřební. Základní složka činí
  30 % a spotřební složka 70 % nákladů.
   
  (3) Základní složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle
  poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k
  celkové  podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací
  jednotce.
   
  (4) Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele poměrně
  podle náměrů vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů.
   
  (5) Odečty instalovaných vodoměrů u konečných spotřebitelů provádí
  vlastník nejméně jednou ročně, vždy však ke konci zúčtovacího období.
   
  (6) V zúčtovací jednotce, ve které u konečných spotřebitelů nejsou
  instalovány  vodoměry,  vlastník  spotřební  složku rozdělí podle
  průměrného  počtu  osob užívajících byt nebo nebytový prostor v
  zúčtovacím období a nebo v případě dohody všech konečných spotřebitelů
  podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k
  celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostor v zúčtovací jednotce.
  Rozdíly v rozsahu vybavení jednotlivých bytů v zúčtovací jednotce
  mající vliv na odběr teplé užitkové vody zohlední vlastník přepočtem
  spotřební  složky  na  základě odborného posouzení. V nebytových
  prostorách stanoví vlastník průměrný počet osob nebo odpovídající
  velikost podlahové plochy na základě odborného posouzení podle způsobu
  odběru a rozsahu využívání teplé užitkové vody.
   
  (7) Neumožní-li konečný spotřebitel instalaci vodoměrů, nebo přes
  opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je
  ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto konečného spotřebitele
  spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky
  nákladů připadající na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky. Při
  výpočtu se postupuje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.
   
  (8) Úhrady konečných spotřebitelů stanovené podle odstavce 7 jsou
  součástí úhrady spotřební složky nákladů na poskytování teplé užitkové
  vody  v zúčtovací jednotce, které se rozúčtovávají mezi konečné
  spotřebitele v daném zúčtovacím období.
   
  (9) Při obnovení odečtu na instalovaném vodoměru se pro odečítané
  zúčtovací období odečte od stavu vodoměru průměrná spotřeba stanovená
  ze spotřeby zúčtovací jednotky připadající na 1 m2 podlahové plochy za
  neměřené zúčtovací období bez zvýšení uvedeného v odstavci 7.
   
  (10) Náklady na spotřebovanou vodu použitou k poskytování teplé
  užitkové vody rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele poměrně podle
  náměrů instalovaných vodoměrů u konečných spotřebitelů. Ustanovení
  odstavců 6 až 9 platí obdobně.
   
  § 6
   
  Zvláštní způsoby rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a
  nákladů na poskytování teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce
   
  (1) Není-li možné v zúčtovací jednotce s vlastním zdrojem tepelné
  energie nebo s vlastní předávací stanicí určit odděleně náklady na
  tepelnou  energii  na  vytápění  a  náklady na tepelnou energii
  spotřebovanou na ohřev užitkové vody, připadne 60 % nákladů na tepelnou
  energii na vytápění a 40 % nákladů na tepelnou energii na ohřev
  užitkové vody.
   
  (2) Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu vytápění
  rozúčtovává vlastník základní složku nákladů podle § 4 odst. 2; na byty
  a nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu teplé užitkové vody
  rozúčtovává vlastník základní složku nákladů podle § 5 odst. 3.
   
  (3)  Náklady  na poskytování teplé užitkové vody odebrané přímo
  jednotlivými konečnými spotřebiteli ve společných prostorách zúčtovací
  jednotky, kde jsou instalovány vodoměry, rozúčtuje vlastník na tyto
  konečné spotřebitele podle evidence spotřeb; pokud nejsou ve společných
  prostorách  zúčtovací jednotky instalovány vodoměry, rozúčtují se
  náklady těmto konečným spotřebitelům způsobem, který stanoví vlastník.
   
  (4) Při poruše měřiče tepelné energie, indikátoru vytápění nebo
  instalovaného vodoměru vlastník spotřební složku za dobu poruchy
  stanoví  podle  údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných
  zúčtovacích období.
   
  (5) Dojde-li ke změně konečného spotřebitele v průběhu zúčtovacího
  období a nejsou-li známy odečty k termínu změny, vlastník rozdělí
   
  a) spotřební složku nákladů na tepelnou energii na vytápění podle
  skutečné klimatické náročnosti příslušných částí zúčtovacího období
  před a po termínu změny konečného spotřebitele; nejsou-li tyto údaje
  známy, podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,
   
  b) základní složku nákladů na tepelnou energii na vytápění v poměru
  počtu dnů vytápění bytu nebo nebytového prostoru před a po termínu
  změny konečného spotřebitele,
   
  c) spotřební složku nákladů na tepelnou energii na poskytování teplé
  užitkové vody včetně nákladů na spotřebovanou vodu podle průměrného
  počtu osob a počtu dnů zúčtovacího období, v případě rozúčtování podle
  podlahové  plochy jen podle počtu dnů zúčtovacího období, které
  připadají na původního a nového konečného spotřebitele, nedohodnou-li
  se původní a nový konečný spotřebitel jinak,
   
  d) základní složku nákladů na tepelnou energii na poskytování teplé
  užitkové vody podle počtu dnů zúčtovacího období, které připadají na
  původního a nového konečného spotřebitele.
   
  (6) Nemá-li zúčtovací jednotka, byt či nebytový prostor svého konečného
  spotřebitele, rozumí se konečným spotřebitelem vlastník.
   
  § 7
   
  Vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na
  poskytování teplé užitkové vody konečným spotřebitelům
   
  (1) Náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na poskytování
  teplé užitkové vody připadající na konečné spotřebitele v zúčtovací
  jednotce se vyúčtovávají nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 4
  kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. V tomto termínu
  vlastník zajistí, aby s konkrétním vyúčtováním byl písemně seznámen
  konečný spotřebitel.
   
  (2) Ve vyúčtování vlastník uvede
   
  a) za zúčtovací jednotku odděleně spotřebu tepelné energie na vytápění,
  spotřebu tepelné energie na ohřev užitkové vody v GJ a množství vody v
  m3 spotřebované na poskytování teplé užitkové vody,
   
  b) za zúčtovací jednotku odděleně jednotkové ceny tepelné energie na
  vytápění a tepelné energie spotřebované na ohřev užitkové vody v Kč/GJ
  a vody spotřebované na poskytování teplé užitkové vody v Kč/m3,
   
  c) za zúčtovací jednotku celkové náklady v Kč odděleně na tepelnou
  energii na vytápění a na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev
  užitkové vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé užitkové
  vody, podíly základních a spotřebních složek nákladů na tepelnou
  energii na vytápění a nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na
  ohřev užitkové vody v % a Kč,
   
  d) podlahovou plochu a započitatelnou podlahovou plochu zúčtovací
  jednotky a bytu či nebytového prostoru konečného spotřebitele v m2, v
  případě poskytování teplé užitkové vody průměrný počet osob užívajících
  byt či nebytový prostor konečného spotřebitele a za celou zúčtovací
  jednotku v zúčtovacím období, součet skutečných a přepočtených náměrů
  instalovaných měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění zúčtovací
  jednotky a bytu či nebytového prostoru konečného spotřebitele, součet
  náměrů  instalovaných  vodoměrů  za  zúčtovací  jednotku a náměr
  instalovaného vodoměru (vodoměrů) teplé užitkové vody v bytě či
  nebytovém prostoru konečného spotřebitele a ve společných prostorách
  zúčtovací  jednotky rozúčtovávaných přímo mezi jednotlivé konečné
  spotřebitele podle evidence spotřeb v m3,
   
  e)  spotřebu  tepelné energie na vytápění za zúčtovací jednotku
  vyjádřenou v GJ na m2 započitatelné podlahové plochy,
   
  f) podíly nákladů připadající na konečné spotřebitele s uvedením
  základních složek, spotřebních složek a celkových nákladů v Kč, a to
  zvlášť na tepelnou energii na vytápění, na tepelnou energii na ohřev
  užitkové vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé užitkové
  vody,
   
  g) koeficienty a součinitele použité pro přepočty podlahové plochy nebo
  započitatelné podlahové plochy konkrétního bytu či nebytového prostoru
  a pro přepočty odečtů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění u
  konečného spotřebitele,
   
  h) výši a součet zaplacených záloh konečným spotřebitelem a vyčíslení
  rozdílu mezi zaplacenými zálohami a náklady připadajícími na konečného
  spotřebitele,
   
  i) lhůtu a způsob uplatnění reklamací proti vyúčtování konečným
  spotřebitelem; tato lhůta nesmí být kratší než 21 dnů,
   
  j) způsob finančního vypořádání nedoplatku nebo přeplatku vypočteného
  podle písmena h).
   
  (3) Vlastník seznámí konečného spotřebitele na jeho žádost s podklady,
  ze kterých vyúčtování vychází, případně se způsobem rozúčtování nákladů
  na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové
  vody mezi ostatní konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce.
   
  (4) Po uplynutí lhůty pro uplatnění reklamací konečných spotřebitelů
  vlastník do 30 dnů provede v případě jím uznaných reklamací opravu
  vyúčtování nedoplatku nebo přeplatku záloh, s kterou neprodleně písemně
  seznámí konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce.
   
  (5) Nedoplatek a nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování podle odstavce
  2 písm. h) je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího
  období. Pokud byly uplatněny reklamace, které vlastník uznal, je
  konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do 8 kalendářních
  měsíců po uplynutí zúčtovacího období.
   
  § 8
   
  Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a rozúčtování
  nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele za
  zúčtovací období, které započalo přede dnem účinnosti této vyhlášky, se
  provede podle právního předpisu platného k 31. prosinci 2001.^5)
   
  § 9
   
  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
   
  Ministr:
   
  Ing. Lachnit, CSc. v. r.
   
  Příl.1
   
  A.
   
  Koeficienty pro stanovení započitatelné podlahové plochy
   
  1. místností bytů a nebytových prostorů, v nichž je otopné těleso a
  které se liší způsobem jejich využívání
  +---------------------------------+----------------+
  |Druh místnosti          |Koeficient [ - ]|
  +---------------------------------+----------------+
  |v bytě              |   1,0    |
  +---------------------------------+----------------+
  |ve skladě            |   1,0    |
  +---------------------------------+----------------+
  |v kanceláři           |   1,2    |
  +---------------------------------+----------------+
  |ve zdravotním středisku     |   1,2    |
  +---------------------------------+----------------+
  |v mateřské školce        |   1,2    |
  +---------------------------------+----------------+
  |ve výstavním sále        |   1,2    |
  +---------------------------------+----------------+
  |v prodejně            |   1,3    |
  +---------------------------------+----------------+
  |v obchodním domě         |   1,3    |
  +---------------------------------+----------------+
  |v učebně             |   1,3    |
  +---------------------------------+----------------+
  |v tělocvičně           |   1,3    |
  +---------------------------------+----------------+
  |v dílně             |   1,3    |
  +---------------------------------+----------------+
  |v restauraci, kavárně, vinárně  |   1,4    |
  +---------------------------------+----------------+
   
  a) Koeficienty podle tabulky se použijí i pro místnosti s obdobným
  způsobem využívání.
   
  b) Pro místnosti s nižší výpočtovou vnitřní teplotou ti (garáže apod.)
  se zohledňující součinitel s, kterým se vynásobí příslušný koeficient
  této místnosti, stanoví podle vzorce:
     ti - tes
  s = ---------- [ - ],
    tis - tes
   
     kde je
     s  - součinitel [ - ]
     ti  - teplota [st. C], na kterou má být podle projektu
         vytápěna  předmětná  místnost;  není-li  údaj
         k dispozici, pak podle platných technických norem
     tes - průměrná teplota venkovního vzduchu [st. C] v otopném
         období podle dlouhodobého průměru
     tis - průměrná vnitřní výpočtová teplota [st. C] ústředně
         vytápěných  obytných místností  v otopném období
         (zpravidla +20 st. C)
   
  2. místností bytů a nebytových prostorů, v nichž není umístěno otopné
  těleso a které jsou začleněné v objektu tak, že s místnostmi s otopným
  tělesem přímo sousedí
  +---------------------+----------------+
  |           |Koeficient [ - ]|
  +---------------------+----------------+
  |jednou stěnou    |   0,1    |
  +---------------------+----------------+
  |dvěma stěnami    |   0,2    |
  +---------------------+----------------+
  |třemi stěnami    |   0,35   |
  +---------------------+----------------+
  |čtyřmi stěnami    |   0,5    |
  +---------------------+----------------+
  |pěti a více stěnami | 0,75 - 1,0  |
  +---------------------+----------------+
   
  a) Stěnou se rozumí boční stěna, strop a podlaha. Má-li místnost velké
  rozdíly v délkách stěn nebo sousedící místnosti nejsou podél celých
  délek stěn, zvolí se koeficient úměrný hodnotám z tabulky. Za sousedící
  vytápěné místnosti se nepovažují chodby a schodiště společných částí
  objektu, i když je v nich umístěno otopné těleso.
   
  b) Je-li v místnosti bytu či nebytového prostoru bez otopného tělesa
  neizolované potrubí vnitřního rozvodu tepelné energie (vertikální
  rozvody přívodní i zpětné, horizontální rozvody přívodní i zpětné,
  přípojky k otopným tělesům delší jak 0,5 m), zvýší se koeficienty
  stanovené dle počtu stěn o hodnotu navýšení stanovenou podle vzorce
      5S
   n = ------- [ - ],
      A
   
   kde je
   n  - navýšení [ - ]
   S  - povrch potrubí [m2]
   A  - započitatelná podlahová plocha místnosti [m2],
   
  přičemž výsledný koeficient včetně navýšení nemůže být větší než 1,0 (k
  + n ≤ 1).
   
  c)  V zúčtovací jednotce, ve které mají byty srovnatelný počet
  místností, velikost, uspořádání a podíl nevytápěných prostor, je možné
  pro rozúčtování základní složky nákladů na vytápění uplatnit jejich
  podlahovou plochu.
   
  B.
   
  Koeficienty pro stanovení podlahové plochy nebytových prostorů pro
  rozdělení základní složky nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na
  ohřev užitkové vody
   
  Koeficienty pro výpočet podlahové plochy nebytových prostorů pro
  rozdělení základní složky nákladů na teplou užitkovou vodu se stanovují
  odborným posouzením podle rozsahu odběru a způsobu užití teplé užitkové
  vody.
   
  Příl.2
  Výpočet spotřební složky nákladů na vytápění podle § 4 odst.7
  a na poskytování teplé užitkové vody podle § 5 odst.7
   
     se provede podle vzorce
   
        X . Sc . Pni
     Sni = ------------ [ Kč ],
          Pc
   
     kde je
     Pc  - celková plocha v zúčtovací jednotce [m2]
     Pni - plocha konkrétního bytu nebo nebytového prostoru,
         u něhož není znám údaj z měření, [m2]
     Sc  - celková  spotřební složka  nákladů za  zúčtovací
         jednotku [Kč]
     Sni - spotřební složka nákladů připadající na konkrétní byt
         nebo nebytový prostor, u  něhož není znám údaj
         z měření, [Kč]
     X  - násobek zvýšení (podle § 4 odst. 7 hodnota 1,6, podle
         § 5 odst. 7 hodnota ^3)
   
     Poznámka:
     Při stanovení nákladů na vytápění podle § 4 odst. 7 se za Pc
  a Pni dosazuje započitatelná podlahová plocha. Při stanovení
  nákladů na poskytování teplé užitkové vody podle § 5 odst. 7 se za
  Pc a Pni dosazuje podlahová plocha.
   
    Příl.3
   
    Dlouhodobé měsíční průměry klimatické náročnosti
   +------------+---------+--------------+---------+
   |  Měsíc  |  %  |  Měsíc   |  %  |
   +------------+---------+--------------+---------+
   |  leden  |  19  |  červenec  |  0  |
   +------------+---------+--------------+---------+
   |  únor   |  16  |  srpen   |  0  |
   +------------+---------+--------------+---------+
   |  březen  |  14  |  září    |  1  |
   +------------+---------+--------------+---------+
   |  duben  |  9  |  říjen   |  8  |
   +------------+---------+--------------+---------+
   |  květen  |  2  |  listopad  |  14  |
   +------------+---------+--------------+---------+
   |  červen  |  0  |  prosinec  |  17  |
   +------------+---------+--------------+---------+
   
  1) § 2 odst. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
  podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
  některých zákonů (energetický zákon).
   
  2) § 2 odst. 2 písm. c) bod 11 zákona č. 458/2000 Sb.
   
  3) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.,
  zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.
   
  4) § 2 odst. 2 písm. c) bod 4 zákona č. 458/2000 Sb.
   
  5) Vyhláška č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a
  dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a
  mezi konečné spotřebitele, ve znění vyhlášky č. 85/1998 Sb.