• komplexní správa nemovitostí

 • vedení účetnictví

 • ostraha

 • stavební a úklidové práce

 • pojištění

 • Úvod
 • O nás
 • Technická správa
 • Vedení účetnictví
 • Úklid objektů
 • Pojištění nemovitostí
 • Mzdy
 • Informace
 • Kontakt
 • Volba výboru společenství vlastníků jednotek

  Výbor společenství vlastníků jednotek je statutárním a výkonným orgánem společenství a musí být alespoň tříčlenný, tedy pokud klesne pod tři členy, musí se třetí člen buď dovolit nebo postupovat dle popisu níže. K platnosti zvolení členů výboru je zapotřebí, aby na schůzi shromáždění byli přítomni vlastnici jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků (tedy nikoliv jen přítomných). Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu.

  V případě, že nebude zvolen výbor, může být přistoupeno k volbě pověřeného vlastníka.

  Povinnosti pověřeného vlastníka – Nařízení vlády č. 371/2004 Sb., Čl.IX :
  1.Pověřený vlastník plní funkci výkonného a statutárního orgánu společenství.
  2.Pověřený vlastník činí právní úkony a podepisuje je jménem společenství.
  3.Pověřeného vlastníka volí shromáždění stejným způsobem, jakým se volí výbor

  V případě, že nebude zvolen výbor, ani pověřený vlastník, protože se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství, nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny (z nedostatku hlasů, anebo z důvodu, že funkci nepřijmou), pak ze zákona nastupuje tzv. „náhradní“ výkon funkce výboru, jako statutárního orgánu SVJ. Uvedenou situaci upravuje zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. v ust. § 9 odst. 9, podle něhož v případě, kdy se nesejde shromáždění k volbě orgánů SVJ nebo nejsou tyto orgány zvoleny, platí přímo ze zákona, že (automaticky) v takovém případě plní funkci orgánů Společenství vlastníků jednotek (má se na mysli funkce volených orgánů, přičemž jde v zásadě o statutární orgán) buď :

  a) vlastník jednotky, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu (tj. „majoritní“ vlastník), a to bez ohledu na dobu, kdy se stal členem SVJ (tj. ať jde o vlastníka, který se stal členem SVJ dnem jeho vzniku, nebo o vlastníka, který se stal členem později v průběhu existence SVJ), nebo

  b) není-li v SVJ „majoritního“ vlastníka, připadá „náhradní“ výkon funkce rovněž přímo ze zákona společně těm vlastníkům jednotek, kteří se stali členy SVJ dnem jeho vzniku (nikoliv tedy vlastníkům, kteří se stali členy SVJ až v průběhu existence SVJ). To platí i v případě, že ke dni vzniku SVJ se stali členy SVJ všichni dosavadní členové-vlastníci jednotek.

  V zájmu všech členů Vašeho společenství je, aby byl statutární orgán zvolen, protože pokud by jím byli všichni vlastníci zapsaní v KU ke dni vzniku SVJ, tak se kvůli každému rozhodování musí defakto svolávat shromáždění vlastníků. SVJ se tak stane velmi neakceschopné v rozhodování.