• komplexní správa nemovitostí

 • vedení účetnictví

 • ostraha

 • stavební a úklidové práce

 • pojištění

 • Úvod
 • O nás
 • Technická správa
 • Vedení účetnictví
 • Úklid objektů
 • Pojištění nemovitostí
 • Mzdy
 • Informace
 • Kontakt
 • Platnost vodoměrů a měřičů tepla - vyhláška č. 285/2011 Sb.

  Dne 30. září 2011 vyšla ve Sbírce listin vyhláška č. 285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

  Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2012 a sjednocuje dobu platnosti ověření bytových vodoměrů na studenou a teplou vodu na 5 let (dosud platily termíny ověření 4 roky pro vodoměry na teplou vodu a 6 let pro vodoměry na studenou vodu).


  Vyhláška 285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
  Druh předpisu: Vyhláška, Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Datum přijetí: 20. září 2011, Datum účinnosti od: 1. ledna 2012
  Vydáno na základě: 505/1990 Sb.


  Znění vyhlášky:
  VYHLÁŠKA
  ze dne 20. září 2011,
  kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla
  k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

  Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., k provedení § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1:

  Čl. I

  Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., vyhlášky č. 259/2007 Sb. a vyhlášky č. 204/2010 Sb., se mění takto:

  1. V § 2 se za slovo "vybavena," vkládají slova "napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy,".

  2. V příloze v položce 1.3.9 se doplňuje písmeno e), které zní:
  "e)
  vodoměry na studenou a teplou vodu, používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům 5 roků".

  3. V příloze v položce 1.3.10 písmeno d) zní:


  "d) přepočítávače množství plynu*)

  1. kompaktní 5 roků

  2. kombinované: A) vyhodnocovací jednotka 5 roků
  B) snímač teploty 4 roky
  C) snímač tlaku 2 roky.

  *)
  Lhůty platnosti ověření platí za předpokladu, že jsou přepočítávače množství plynu podrobované pravidelné zkrácené zkoušce s dobou platnosti 1 rok.".


  4. V příloze v položce 2.3.1 písmeni a) se slovo "(kontaktní)" zrušuje a v příloze v položce 2.3.1 písmeni b) se slovo "(bezkontaktní)" zrušuje.

  5. V příloze v položce 4.1.2 písmeno a) zní:


  "a)
  pro měření elektrické energie v přímém zapojení
  16 roků*)

  *)
  Jestliže byly indukční elektroměry specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření elektroměrů tohoto souboru na 4 roky.".

  6. V příloze v položce 4.1.3 písmeno a) zní:

  "a)
  pro měření elektrické energie v přímém zapojení
  12 roků*)

  *)
  Jestliže byly statické elektroměry specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření elektroměrů tohoto souboru na 4 roky.".

  Čl. II

  Přechodné ustanovení

  Ověření vodoměrů podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byly tyto vodoměry ověřeny.

  Čl. III

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

  Ministr:

  Ing. Kocourek v. r.