• komplexní správa nemovitostí

 • vedení účetnictví

 • ostraha

 • stavební a úklidové práce

 • pojištění

 • Úvod
 • O nás
 • Technická správa
 • Vedení účetnictví
 • Úklid objektů
 • Pojištění nemovitostí
 • Mzdy
 • Informace
 • Kontakt
 • Povinnost instalace měřičů tepla dle zákona 318/2012 Sb.

  Dle zákona 318/2012 Sb. vzniká nově povinnost instalace měřičů tepla pro všechna SVJ a BD. Měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů musí být instalovány nejpozději do 31.12.2014.

  Dne 19. července 2012 se Parlament usnesl na znění zákona 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Pro majitele objektů a bytů jsou v tomto zákoně některá velmi důležitá ustanovení:
  Dle 318/2012 Sb., §7, odst (4), a) jsou stavebníci, vlastníci nebo společenství vlastníků povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem; konečný spotřebitel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

  Uvedený zákon nařizuje instalaci měřičů tepla nebo indikátorů topných nákladů, dále instalaci termostatických ventilů a ostatních prvků hydraulického vyregulování otopné soustavy.

  Účinnost zákona je od 1.1.2013.

  Měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů musí být instalovány do 2 let od účinnosti tohoto zákona, tzn. do 31.12.2014.


  Úplné znění zákona 318/2012 Sb.
    318/2012 Sb.
  
    ZÁKON
  
    ze dne 19. července 2012,
  
    kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
    pozdějších předpisů
  
    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
  
    Čl. I
  
    Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č.
    359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č.
    177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č.
    574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č.
    223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 a zákona č.
    165/2012 Sb., se mění takto:
  
    1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
  
    "1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16.
    prosince 2002 o energetické náročnosti budov.
  
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009
    o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a
    následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.
  
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009
    o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených
    se spotřebou energie.
  
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010
    o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích
    výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích
    o výrobku.
  
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010
    o energetické náročnosti budov.".
  
    2. V § 2 odst. 1 písmena f) až h) znějí:
  
    "f) energetickou náročností budovy vypočtené množství energie nutné pro
    pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění,
    chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a
    osvětlení,
  
    g) kotlem zařízení, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná
    energie, která se předává teplonosné látce,
  
    h) klimatizačním systémem zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti,
    čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro
    distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou součástí budovy,".
  
    3. V § 2 odst. 1 písm. i) se slova "který se člení na ústřední
    vytápění, bytové individuální vytápění a lokální vytápění," zrušují.
  
    4. V § 2 odst. 1 písmeno k) zní:
  
    "k) jmenovitým výkonem nejvyšší tepelný výkon, vyjádřený v kW, uvedený
    výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu a při účinnosti
    uvedené výrobcem,".
  
    5. V § 2 odst. 1 písmena m) a n) znějí:
  
    "m) průkazem energetické náročnosti dokument, který obsahuje stanovené
    informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy,
  
    n) energetickým auditem písemná zpráva obsahující informace o stávající
    nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém
    hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem
    a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na
    zvýšení  úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně
    doporučení k realizaci,".
  
    6. V § 2 odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:
  
    "o)  energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o
    posouzení  plnění  předem stanovených technických, ekologických a
    ekonomických  parametrů určených zadavatelem energetického posudku
    včetně výsledků a vyhodnocení,".
  
    Dosavadní písmena o) až r) se označují jako písmena p) až s).
  
    7. V § 2 odst. 1 písmena p) až s) znějí:
  
    "p)  budovou  nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově
    soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní
    konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí,
  
    q) ucelenou částí budovy podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je
    určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena,
  
    r) celkovou energeticky vztažnou plochou vnější půdorysná plocha všech
    prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená
    vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy,
  
    s) větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25
    % celkové plochy obálky budovy.".
  
    8. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
    písmena t) až w), která znějí:
  
    "t) obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové
    hranici  celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému
    prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v
    přilehlém  nevytápěném  prostoru, sousední nevytápěné budově nebo
    sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu,
  
    u) technickým systémem budovy zařízení určené k vytápění, chlazení,
    větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy
    nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů,
  
    v) nákladově optimální úrovní stanovené požadavky na energetickou
    náročnost budov nebo jejich stavebních nebo technických prvků, která
    vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti užití energií, na
    údržbu,  provoz  a likvidaci budov nebo jejich prvků v průběhu
    odhadovaného ekonomického životního cyklu,
  
    w) budovou s téměř nulovou spotřebou energie budova s velmi nízkou
    energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu
    pokryta z obnovitelných zdrojů.".
  
    9. V § 3 odst. 1 se za slova "v souladu" vkládají slova "s potřebou
    zabezpečit základní funkce státu a" a za slovo "rozvoje" se vkládají
    slova "i za krizové situace".
  
    10. V § 4 odst. 1 se v první větě za slovo "Prahy" doplňují slova "nebo
    obce" a na konci odstavce se doplňuje věta "Územní energetická koncepce
    je neopomenutelným podkladem pro politiku územního rozvoje a územně
    plánovací dokumentaci.".
  
    11. V § 4 odst. 2 se v první větě slovo "pořizuje" nahrazuje slovy
    "jsou povinni přijmout", slova "krajský úřad, Magistrát hlavního města
    Prahy a magistráty statutárních měst (dále jen "pořizovatel") v
    přenesené působnosti" se nahrazují slovy "kraj, hlavní město Praha a
    statutární město" a věta druhá se zrušuje.
  
    12. V § 4 odstavec 3 zní:
  
    "(3) Územní energetickou koncepci může, pokud se nejedná o povinnost
    podle odstavce 2, přijmout pro svůj územní obvod nebo jeho část obec.
    Územní energetická koncepce přijatá obcí musí být v souladu s územní
    energetickou koncepcí přijatou krajem.".
  
    13. V § 4 odst. 4 se za slovo "potřeby" vkládají slova "podle odstavce
    7".
  
    14. V § 5 odst. 1 se slova "nástroj na podporu opatření ke" nahrazují
    slovy "program na podporu" a slovo "jejích" se zrušuje.
  
    15. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova "včetně
    rozvoje budov s téměř nulovou spotřebou energie".
  
    16. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene j) doplňují slova "a
    energetických posudků".
  
    17. § 6, 6a a 7 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4, 4b, 5, 5a, 12
    a 13 znějí:
  
    "§ 6
  
    Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie
  
    (1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie^2)
    je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se provádí
    změna dokončené stavby^4), zajistit alespoň minimální účinnost užití
    energie výroben elektřiny nebo tepelné energie stanovenou prováděcím
    právním předpisem.
  
    (2) Stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a
    vnitřní distribuci tepelné energie a chladu^2) je povinen u nově
    zřizovaných zařízení a u zařízení, u nichž se provádí změna dokončené
    stavby^4) na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné
    energie a chladu, zajistit účinnost užití rozvodů energie a vybavení
    vnějších rozvodů a vnitřních rozvodů tepelné energie a chladu v rozsahu
    stanoveném prováděcím právním předpisem.
  
    (3) Dodavatel kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a
    solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných
    čerpadel (dále jen "vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovitelných
    zdrojů") je povinen uvést pravdivé, nezkreslené a úplné informace o
    předpokládaných  přínosech  a ročních provozních nákladech těchto
    zařízení a jejich energetickou účinnost v technické dokumentaci nebo
    návodu na použití.
  
    (4) Držitel licence na výrobu elektřiny podle energetického zákona
    vyrábějící elektřinu ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem vyšším
    než 5 MWe s využitím hnědého uhlí (dále jen "výrobce elektřiny") je
    povinen
  
    a) zajistit pravidelnou kontrolu účinnosti užití energie provozovaných
    výroben elektřiny (dále jen "kontrola účinnosti"), jejímž výsledkem je
    pravidelná písemná zpráva o kontrole účinnosti podle prováděcího
    právního předpisu obsahující také množství elektřiny vyrobené v období,
    za které byla kontrola účinnosti provedena,
  
    b) zpracovávat zprávy o kontrole účinnosti objektivně, pravidelně a
    úplně,
  
    c) předkládat zprávy o kontrole účinnosti ministerstvu do 30 dnů od
    provedení kontroly účinnosti a na vyžádání Státní energetické inspekci.
  
    (5) Výrobce elektřiny, který vyrábí elektřinu bez dodávky užitečného
    tepla s účinností užití energie nižší, než je hodnota stanovená
    prováděcím právním předpisem, je povinen uhradit operátorovi trhu do 90
    dnů od provedení kontroly účinnosti platbu za nesplnění minimální
    účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí. Ministerstvo
    zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje ze zpráv o
    kontrole účinnosti. Operátor trhu eviduje příjmy z platby na zvláštním
    účtu a používá je na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny z
    vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla vyrobené z hnědého
    uhlí podle jiného právního předpisu^4b).
  
    (6) Způsob stanovení účinnosti užití energie provozovaných výroben
    elektřiny, hodnoty minimální účinnosti užití energie výroby elektřiny
    bez dodávky užitečného tepla, četnost kontroly účinnosti, vzor a obsah
    zprávy o kontrole účinnosti a způsob stanovení množství elektřiny
    vyrobené v období, za které byla kontrola účinnosti provedena, a rozsah
    zveřejňovaných údajů ze zpráv o kontrole účinnosti včetně údajů o
    platbách operátorovi trhu stanoví prováděcí právní předpis.
  
    (7) Výši platby podle odstavce 5 stanoví vláda nařízením.
  
    § 6a
  
    Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních
    systémů
  
    (1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných
    rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků
    jednotek^5) povinen
  
    a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů
    tepelné  energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
    provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,
  
    b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kotlů a
    příslušných  rozvodů  tepelné  energie  ministerstvu  nebo Státní
    energetické inspekci,
  
    c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3
    písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání
    této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.
  
    (2) U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím
    výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo společenství vlastníků
    jednotek povinen
  
    a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž
    výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému,
  
    b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole klimatizačního systému
    ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,
  
    c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3
    písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání
    této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.
  
    (3)  Při  kontrole  provozovaných  kotlů,  tepelných  rozvodů  a
    klimatizačních systémů musejí být splněny tyto podmínky
  
    a) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,
    které nejsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na
    rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu^2) může
    provádět pouze příslušný energetický specialista podle § 10 odst. 1
    písm. c) nebo osoba podle písmene d),
  
    b) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,
    které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na
    rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu^2), provádí
    držitel této licence na výrobu tepla a držitel licence na rozvod tepla,
  
    c) kontrolu klimatizačních systémů může provádět pouze příslušný
    energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. d) nebo osoba podle
    písmene d),
  
    d) kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontroly
    klimatizačních systémů včetně zpracování příslušné zprávy může provést
    a zpracovat také osoba usazena v jiném členském státě Unie, pokud je
    oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného
    členského  státu  Unie;  ministerstvo je uznávacím orgánem podle
    zvláštního právního předpisu^5a),
  
    e) zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a příslušných rozvodů
    tepelné energie podle odstavce 1 a klimatizačních systémů podle
    odstavce 2 musejí být zpracovány objektivně, nestranně, pravdivě a
    úplně.
  
    (4) Povinnost podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na kotle a vnitřní
    rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v rodinných
    domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy
    jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Na kotle a
    vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v
    rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci se poskytuje
    poradenství podle § 5 odst. 4 písm. g).
  
    (5) Rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy o
    kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontrolách
    klimatizačních systémů stanoví prováděcí právní předpis.
  
    § 7
  
    Snižování energetické náročnosti budov
  
    (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky
    na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a
    při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit
  
    a) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění
    požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální
    úrovni od 1. ledna 2013,
  
    b) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění
    požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou
    energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude
    orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále jen
    "orgán veřejné moci") a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude
  
    1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016,
  
    2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,
  
    3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018,
  
    c) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění
    požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou
    energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou
    větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou
    energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v
    případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2
    od 1. ledna 2020,
  
    d)  průkazem  energetické  náročnosti budovy posouzení technické,
    ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek
    energie.
  
    (2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník
    budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na
    energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a
    stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení nebo
    ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků
    jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v
    případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení,
    doložit průkazem energetické náročnosti budovy
  
    a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově
    optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky
    budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu,
  
    b)  posouzení  technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
    alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního
    předpisu,
  
    c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti
    budovy podle prováděcího právního předpisu.
  
    (3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny
    dokončené  budovy,  při které se dokládají požadavky na snížení
    energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo
    technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu
    energetické  náročnosti  této  budovy, jsou vlastník budovy nebo
    společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou
    náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a pro stavbu
    splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky
    obálky budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího právního
    předpisu; to doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným
    stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům a které
    jsou povinni uchovávat 5 let.
  
    (4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek
    jsou dále povinni
  
    a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a
    registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu
    stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen
    umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,
  
    b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii
    z obnovitelných zdrojů v budově, aby tuto instalaci provedly pouze
    osoby podle § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie daňových
    dokladů týkajících se příslušné instalace a kopie oprávnění podle §
    10f,
  
    c) zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby
    tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených
    prováděcím právním předpisem,
  
    d) řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody
    stanovenými prováděcím právním předpisem,
  
    e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky
    vztažnou plochou větší než 1 500 m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto
    budovy  do  Systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na
    internetových stránkách ministerstva.
  
    (5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3
    nemusí být splněny
  
    a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
  
    b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní
    památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové
    zóně^12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění
    některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně
    změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník,
    vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným
    stanoviskem orgánu státní památkové péče,
  
    c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro
    náboženské účely,
  
    d) u staveb pro rodinnou rekreaci^13),
  
    e)  u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a
    zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
  
    f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník
    budovy  nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým
    auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na
    životnost budovy a její provozní účely.
  
    (6) Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují
    na dodávky uskutečňované
  
    a) v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci,
  
    b) pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených
    prováděcím  právním  předpisem  a  neohrožení  zdraví a majetku;
    nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem,
  
    c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud
    společenství  vlastníků  jednotek  vyjádří souhlas^5) s odlišnými
    pravidly,  za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím
    právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se
    prokazuje energetickým posudkem.
  
    (7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné
    domy a stavby pro rodinnou rekreaci.
  
    (8)  Prováděcí právní předpis stanoví nákladově optimální úroveň
    požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny
    dokončených budov, pro jiné než větší změny dokončených budov, pro
    budovy s téměř nulovou spotřebou energie, dále stanoví metodu výpočtu
    energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a
    ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a
    vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti
    budovy.
  
    (9) Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji
    regulujícími  a  registrujícími  dodávku tepelné energie konečným
    uživatelům, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu
    teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody
    stanoví prováděcí právní předpis.
  
    4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
    (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  
    4b) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně
    některých zákonů.
  
    5) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické
    vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým
    prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve
    znění pozdějších předpisů.
  
    5a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
    způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a
    některých příslušníků jiných států, a o změně některých zákonů (zákon o
    uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
  
    12) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
    předpisů.
  
    13) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
    území, ve znění pozdějších předpisů.".
  
    Dosavadní poznámky pod čarou č. 4d, 5b, 6, 6a a 6b se zrušují.
  
    18. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod
    čarou č. 14 a 15 zní:
  
    "§ 7a
  
    Průkaz energetické náročnosti
  
    (1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je
    povinen
  
    a)  zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen
    "průkaz")  při  výstavbě  nových budov nebo při větších změnách
    dokončených budov,
  
    b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od
    1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500
    m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší
    než 250 m2,
  
    c)  zajistit  zpracování  průkazu  pro užívané bytové domy nebo
    administrativní budovy
  
    1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1.
    ledna 2015,
  
    2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1.
    ledna 2017,
  
    3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1.
    ledna 2019,
  
    d) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4
    písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro
    vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu
    Unie,
  
    e) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala
    povinnost zajistit zpracování průkazu podle odstavce 1 písm. a) až c),
    umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,
  
    f) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické
    inspekci.
  
    (2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni
  
    a) zajistit zpracování průkazu
  
    1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
  
    2. při pronájmu budovy,
  
    3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,
  
    b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
  
    1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením
    smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
  
    2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením
    smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,
  
    c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
  
    1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu
    kupní smlouvy,
  
    2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu
    nájemní smlouvy,
  
    d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v
    průkazu v informačních a reklamních materiálech při
  
    1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
  
    2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.
  
    (3) Vlastník jednotky^5) je povinen
  
    a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
  
    1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě
    jednotky,
  
    2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv
    týkajících se nájmu jednotky,
  
    b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
  
    1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
  
    2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní
    smlouvy,
  
    c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v
    průkazu v informačních a reklamních materiálech při
  
    1. prodeji jednotky,
  
    2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.
  
    (4) Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení
    větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, a musí
  
    a) být zpracován pouze
  
    1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b),
    nebo
  
    2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k
    výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu
    Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního
    předpisu^5a),
  
    b) být součástí dokumentace^14) při prokazování dodržení technických
    požadavků na stavby^15),
  
    c) pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm.
    a) a b) obsahovat energetický posudek,
  
    d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.
  
    (5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v
    § 7 odst. 5 písm. a), c), d) a e).
  
    (6) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v
    budově stanoví prováděcí právní předpis.
  
    (7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz
    podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek
    elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé
    3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm.
    c).
  
    (8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část
    této budovy včetně jednotky.
  
    14) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
  
    15) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.".
  
    19. § 9 včetně nadpisu zní:
  
    "§ 9
  
    Energetický audit
  
    (1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy
    nebo energetického hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo
    energetické hospodářství energetický audit v případě, že
  
    a) budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční
    spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota
    spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem,
  
    b)  u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na
    energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f).
  
    (2) Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy
    nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován, a musí
  
    a) být zpracován pouze
  
    1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a),
    nebo
  
    2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k
    výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu
    Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního
    předpisu^5a),
  
    b) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.
  
    (3) Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo
    vlastníka budovy nebo energetického hospodářství v případě, že pro ně
    nastala povinnost zpracovat audit podle odstavce 1, jsou
  
    a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní
    energetické inspekci,
  
    b) splnit opatření nebo část opatření vyplývající z energetického
    auditu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce v
    případě, že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a
    příspěvkové organizace,
  
    c) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou podle
    odstavce 2 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění
    osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného
    členského státu Unie.
  
    (4) Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na
  
    a) stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu
    elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny
    a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkům na účinnost užití
    energie podle prováděcího právního předpisu,
  
    b) dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá
    požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem.
  
    (5) Obsah a způsob zpracování energetického auditu a jeho rozsah
    stanoví prováděcí právní předpis.".
  
    20. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:
  
    "§ 9a
  
    Energetický posudek
  
    (1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy
    nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro
  
    a)  posouzení  technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
    alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo
    při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným
    výkonem vyšším než 200 kW; energetický posudek je součástí průkazu
    podle § 7a odst. 4 písm. c),
  
    b) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického
    hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je
    předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu^4),
    ^14) pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených
    staveb u zdrojů energie již vybudovaných,
  
    c) posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického
    hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je
    předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu^4),
    ^14) pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených
    staveb u zdrojů energie již vybudovaných; u energetického hospodářství,
    které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový
    elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motorů se tato povinnost
    vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW,
  
    d)  posouzení  proveditelnosti  projektů  týkajících se snižování
    energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování
    emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo
    druhotných  zdrojů  nebo  kombinované  výroby  elektřiny a tepla
    financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních
    prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek
    na emise skleníkových plynů,
  
    e) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů
    podle písmene d).
  
    (2) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy
    nebo energetického hospodářství může na základě vlastního rozhodnutí
    zajistit energetický posudek také pro
  
    a)  posouzení  technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
    alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo
    při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným
    výkonem nižším než 200 kW; v případě, že je energetický posudek
    zpracován, je součástí průkazu,
  
    b) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při
    větší změně dokončené budovy; v případě, že je energetický posudek
    zpracován, je součástí průkazu,
  
    c) podklad pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti energie,
    snižování  emisí  ze  spalovacích zdrojů znečištění nebo využití
    obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny
    a tepla,
  
    d) vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu,
  
    e) posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění,
    chlazení a dodávku teplé vody podle § 7 odst. 6 písm. b) a c).
  
    (3) Energetický posudek musí
  
    a) být zpracován pouze
  
    1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a),
    nebo
  
    2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k
    výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu
    Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního
    předpisu^5a),
  
    b) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.
  
    (4) Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo
    vlastníka budovy nebo energetického hospodářství jsou
  
    a) oznámit ministerstvu zpracování energetického posudku osobou podle
    odstavce 3 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění
    osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného
    členského státu Unie,
  
    b) na vyžádání předložit energetický posudek ministerstvu nebo Státní
    energetické inspekci.
  
    (5)  Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického
    posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.".
  
    21. § 10 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6g a 7 zní:
  
    "§ 10
  
    Energetický specialista
  
    (1) Energetickým specialistou je fyzická osoba, která je držitelem
    oprávnění uděleného ministerstvem k
  
    a) zpracování energetického auditu a energetického posudku,
  
    b) zpracování průkazu,
  
    c) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie,
    nebo
  
    d) provádění kontroly klimatizačních systémů.
  
    (2) Podmínky pro udělení oprávnění podle odstavce 1 jsou
  
    a) složení odborné zkoušky, které se prokazuje protokolem o výsledku
    zkoušky podle § 10a,
  
    b) způsobilost k právním úkonům^6g),
  
    c) bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce 3,
  
    d) odborná způsobilost, která se prokazuje podle odstavce 4.
  
    (3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která
    byla  pravomocně  odsouzena  pro trestný čin spáchaný úmyslně v
    souvislosti s předmětem činnosti energetického specialisty, pokud se na
    ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje výpisem
    z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si za účelem prokázání
    bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu^7)
    způsobem umožňujícím dálkový přístup výpis z evidence Rejstříku trestů.
    Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá
    bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem,
    jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve
    kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v předcházejících 3
    letech.  Nevydávají-li  tyto státy výpis z evidence trestů nebo
    rovnocenný  doklad,  předloží  fyzická osoba čestné prohlášení o
    bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož
    je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního
    pobytu. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.
  
    (4) Za odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje
    vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářských, magisterských
    nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a
    jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo
    střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblastech vzdělání technického
    směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 roků praxe v oboru nebo
    vyšší odborné vzdělání v oblastech technického směru v oboru energetiky
    nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.
  
    (5) Žádost o udělení oprávnění obsahuje kromě náležitostí stanovených
    správním řádem kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost.
  
    (6) Energetický specialista je povinen
  
    a) předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné
    energie a zprávu o kontrole klimatizačního systému, průkaz, energetický
    audit a energetický posudek vlastníkovi budovy, společenství vlastníků
    jednotek nebo nájemci budovy,
  
    b) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické
    nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním
    činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a; získané skutečnosti nesmí použít ke
    svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby; zprostit
    energetického  specialistu  mlčenlivosti  může pouze fyzická nebo
    právnická osoba, která zadala energetickému specialistovi provedení
    činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a, ministerstvo v případě § 10b, nebo
    stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
  
    c) opatřit energetický audit, energetický posudek, průkaz nebo zprávu o
    kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie nebo zprávu o
    kontrole klimatizačního systému vlastnoručním podpisem, svým jménem a
    číslem oprávnění uděleným ministerstvem a datem zpracování; evidenční
    číslo energetického specialisty nesmí být používáno na jiných než na
    výše uvedených dokumentech,
  
    d)  průběžně  vést v elektronické podobě evidenci o provedených
    činnostech vztahujících se k § 6a, 7a, 9 a 9a a na vyžádání předat
    údaje z této evidence v elektronické podobě ministerstvu; vzor evidence
    o provedených činnostech stanoví prováděcí právní předpis,
  
    e) předkládat na vyžádání ministerstvu nebo Státní energetické inspekci
    dokumenty a informace vztahující se k činnostem podle § 6a, 7a, 9 a 9a
    a zpracovaným zprávám o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů
    tepelné energie, k zpracovaným kontrolám klimatizačních systémů, k
    zpracovaným  průkazům  a  k  zpracovaným  energetickým auditům a
    energetickým posudkům,
  
    f) v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného
    zpracovávat energetický audit a energetický posudek, být pojištěn pro
    případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s
    výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl
    úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; pojištění musí
    trvat po celou dobu výkonu činnosti,
  
    g) neprovádět činnost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud
  
    1. je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo je v
    pracovním nebo obdobném vztahu nebo má majetkovou účast v právnické
    osobě nebo fyzické osobě, která je vlastníkem nebo provozovatelem
    kotlů, rozvodů tepelné energie, klimatizačních systémů, budovy nebo
    její části nebo energetického hospodářství, které jsou předmětem
    kontroly nebo na které zpracovává energetický audit, energetický
    posudek nebo průkaz, nebo
  
    2. je osobou blízkou^6g) k osobám podle bodu 1,
  
    h) absolvovat přezkušování podle § 10a,
  
    i) na vyžádání ministerstva doložit v úředně ověřené kopii dokumenty
    prokazující splnění podmínek podle odstavce 2 písm. d),
  
    j) zpracovávat příslušné dokumenty v souladu s ustanovením § 6a odst. 3
    a 5, § 7a odst. 4 a 6, § 9 odst. 2 a 5 a § 9a odst. 3 a 5.
  
    (7) Energetický specialista je dále povinen absolvovat pravidelné
    průběžné  aktualizační odborné vzdělávání podle § 10a (dále jen
    "průběžné vzdělávání"); součástí této povinnosti je podání žádosti o
    absolvování průběžného vzdělávání ministerstvu nejpozději 3 měsíce před
    uplynutím  3  let od termínu udělení oprávnění nebo od termínu
    absolvování posledního průběžného vzdělávání.
  
    (8) Žádost o průběžné vzdělávání obsahuje údaje podle § 10c odst. 1 a
  
    a) druh oprávnění podle odstavce 1, ke kterému se bude průběžné
    vzdělávání vztahovat,
  
    b) kopii dokladu o posledním absolvování průběžného vzdělávání,
  
    c) čestné prohlášení o tom, že nedošlo ke změně ve skutečnostech
    prokazujících odbornou způsobilost, v opačném případě kopie dokladů
    prokazujících odbornou způsobilost.
  
    (9) Vzor žádosti o udělení oprávnění, vzor žádosti o absolvování
    průběžného vzdělávání a náležitosti vedení evidence energetického
    specialisty o prováděných činnostech stanoví prováděcí právní předpis.
  
    6g) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
    předpisů.
  
    7) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
    předpisů.".
  
    22. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10g, které včetně nadpisů a
    poznámky pod čarou č. 16 znějí:
  
    "§ 10a
  
    Odborná zkouška, průběžné vzdělávání a přezkušování energetických
    specialistů
  
    (1) Odborná zkouška
  
    a) se skládá z ústní a písemné části, jejichž obsah a rozsah je
    stanoven prováděcím právním předpisem,
  
    b) se koná před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem podle pravidel
    stanovených prováděcím právním předpisem,
  
    c) je zakončena protokolem o výsledku zkoušky, který vydává zkušební
    komise.
  
    (2) Průběžné vzdělávání
    a) upevňuje, prohlubuje a aktualizuje odborné znalosti
  
    platných  právních  předpisů  upravujících  hospodaření  energií,
    energetické náročnosti budov a energetického hospodářství, energetické
    účinnosti  výroben  energie  včetně  výroben  energie využívající
    obnovitelné zdroje energie a druhotné zdroje energie a kombinovanou
    výrobu elektřiny a tepla, v rozsahu a podle pravidel stanovených
    prováděcím právním předpisem,
  
    b) pořádá organizace, popřípadě více organizací, která je pověřená
    ministerstvem,
  
    c) je ukončeno písemným odborným testem energetického specialisty z
    oblastí uvedených v písmenu a); test se vykonává za účasti člena
    zkušební komise nebo jiné osoby jmenované ministerstvem,
  
    d) je zakončeno protokolem o absolvování průběžného vzdělávání, který
    organizace předává energetickému specialistovi a v kopii ministerstvu.
  
    (3) Požadavek průběžného vzdělávání není splněn, pokud se energetický
    specialista neúčastní průběžného vzdělávání, má nevyhovující výsledek
    písemného testu nebo nepodá žádost o účast v průběžném vzdělávání v
    řádném termínu.
  
    (4) Přezkušování
  
    a) se provádí na základě výzvy ministerstva před zkušební komisí
    jmenovanou ministerstvem, a to
  
    1. pro nesplnění podmínek průběžného vzdělávání podle odstavce 2, nebo
  
    2. na návrh Státní energetické inspekce,
  
    b) se provádí na základě podkladů pro přezkušování, kterými jsou zprávy
    o kontrolách kotlů a rozvodů tepelné energie, zprávy o kontrolách
    klimatizačních systémů, energetické audity, nebo energetické posudky a
    průkazy, které na základě evidence činnosti energetického specialisty
    určí ministerstvo,
  
    c) je zakončeno protokolem o výsledku přezkoušení, který vydává
    zkušební komise.
  
    (5) Ministerstvo pověří organizaci podle odstavce 2 písm. b) na žádost
    organizace, jestliže
  
    a) prokáže odbornou úroveň pravidel pro průběžné vzdělávání podle
    odstavce 2 písm. a),
  
    b) prokáže neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly
    ovlivnit výsledky její činnosti, a
  
    c) vyčíslí cenu odborného kurzu tvořenou náklady a přiměřeným ziskem,
  
    a to na dobu 4 let; po skončení této doby může ministerstvo na žádost
    organizace dobu jejího pověření prodloužit, a to i opakovaně.
  
    (6) Neplní-li pověřená organizace povinnosti stanovené v tomto zákoně,
    ministerstvo rozhodne o zrušení pověření organizace k průběžnému
    vzdělávání.
  
    (7)  Obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného
    vzdělávání a přezkušování, pravidla a jednání zkušební komise a
    organizace pořádající průběžné vzdělávání stanoví prováděcí právní
    předpis.
  
    § 10b
  
    Vydání a zrušení oprávnění a zápis energetického specialisty do seznamu
    energetických specialistů
  
    (1) Ministerstvo udělí oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky
    pro  udělení  oprávnění,  a zapíše jej do seznamu energetických
    specialistů.
  
    (2) Pokud ministerstvo žádost zamítne, opakovanou žádost o udělení
    oprávnění může uchazeč podat po uplynutí 1 roku od doručení rozhodnutí
    ministerstva o zamítnutí žádosti. V případě, že uchazeč v žádosti uvedl
    nepravdivé  informace prokazující jeho odbornou způsobilost, může
    uchazeč znovu podat žádost po uplynutí 6 let od podání původní žádosti.
  
    (3) Ministerstvo oprávnění zruší a vyškrtne energetického specialistu
    ze  seznamu  energetických specialistů v případě, že energetický
    specialista již nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění podle § 10
    odst. 2 nebo poruší povinnosti podle tohoto zákona. Oprávnění zaniká
    smrtí energetického speciality nebo jeho prohlášením za mrtvého; v tom
    případě ministerstvo vyškrtne energetického specialistu ze seznamu
    energetických specialistů.
  
    (4) Energetický specialista je po doručení rozhodnutí ministerstva o
    zrušení oprávnění povinen okamžitě ukončit činnost, pro kterou mu bylo
    zrušeno oprávnění; rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný
    účinek.
  
    § 10c
  
    Seznam energetických specialistů
  
    (1) Do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem se
    zapisují následující údaje
  
    a) číslo oprávnění,
  
    b) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
  
    c) datum narození,
  
    d) druh oprávnění a datum zápisu, popřípadě datum vyškrtnutí,
  
    e) adresa místa trvalého pobytu,
  
    f) další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa),
  
    g) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
  
    h) obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační
    číslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a kontaktní údaje, pokud
    energetický specialista není osobou samostatně výdělečně činnou,
  
    i) datum absolvování průběžného vzdělávání.
  
    (2) Údaje ze seznamu energetických specialistů jsou veřejně přístupné
    na internetových stránkách ministerstva.
  
    (3)  Ministerstvo  vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
    ministerstvu pro účely správního řízení o udělení a zrušení oprávnění
    energetických specialistů
  
    a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
  
    b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
  
    c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
  
    (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
  
    a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
  
    b) datum narození,
  
    c) adresa místa pobytu,
  
    d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
    den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
    subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní
    moci tohoto rozhodnutí.
  
    (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
  
    a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
  
    b) datum narození,
  
    c) rodné číslo,
  
    d) státní občanství,
  
    e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
    trvalého pobytu,
  
    f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
  
    g) datum úmrtí,
  
    h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
    jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
    nepřežil.
  
    (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
  
    a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
  
    b) datum narození,
  
    c) rodné číslo,
  
    d) státní občanství,
  
    e) druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého
    pobytu,
  
    f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
  
    g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
    jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
    nepřežil.
  
    (7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
    obyvatel,  se využijí z agendového informačního systému evidence
    obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
    ve tvaru předcházejícím současný stav.
  
    (8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
    takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
  
    § 10d
  
    Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení využívajících
    energii z obnovitelných zdrojů
  
    (1)  Osobou  oprávněnou  provádět  instalace  vybraných  zařízení
    využívajících energii z obnovitelných zdrojů (dále jen "osoba oprávněná
    provést instalaci") je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění
    uděleného ministerstvem.
  
    (2) Podmínky pro udělení oprávnění podle odstavce 1 jsou
  
    a)  úspěšné absolvování odborného proškolení, které se prokazuje
    protokolem o absolvování odborného proškolení,
  
    b) bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce 3,
  
    c) odborná způsobilost, která se prokazuje podle odstavce 4.
  
    (3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která
    byla  pravomocně  odsouzena  pro trestný čin spáchaný úmyslně v
    souvislosti s předmětem činnosti oprávněné osoby, pokud se na ni
    nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z
    evidence  Rejstříku  trestů. Ministerstvo si za účelem prokázání
    bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu^7)
    způsobem umožňujícím dálkový přístup výpis z evidence Rejstříku trestů.
    Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá
    bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem,
    jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve
    kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v předcházejících 3
    letech.  Nevydávají-li  tyto státy výpis z evidence trestů nebo
    rovnocenný  doklad,  předloží  fyzická osoba čestné prohlášení o
    bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož
    je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního
    pobytu. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.
  
    (4) Za odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje
    kvalifikace podle zvláštního právního předpisu^16).
  
    (5) Žádost o udělení oprávnění obsahuje kromě náležitostí stanovených
    správním řádem kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost.
  
    (6) Osoba oprávněná provést instalaci je povinna
  
    a) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické
    nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděla v souvislosti s prováděním
    činnosti podle § 7 odst. 4 písm. b); získané skutečnosti nesmí použít
    ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby; zprostit
    oprávněnou osobu mlčenlivosti může pouze fyzická nebo právnická osoba,
    která zadala oprávněné osobě provedení činnosti podle § 7 odst. 4 písm.
    b) nebo, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
  
    b)  předat kopii oprávnění stavebníkovi, vlastníkovi budovy nebo
    společenství  vlastníků  jednotek  prokazující oprávnění vykonávat
    činnosti podle § 7 odst. 4 písm. b) ještě před zahájením činnosti,
  
    c) předložit ministerstvu nebo Státní energetické inspekci na vyžádání
    požadované doklady k činnostem podle § 7 odst. 4 písm. b),
  
    d) opětovně absolvovat průběžné aktualizační odborné proškolení na
    základě rozhodnutí ministerstva.
  
    (7) Osoba oprávněná provést instalaci je dále povinna absolvovat
    průběžné  aktualizační odborné proškolení podle § 10e (dále jen
    "průběžné proškolení"); součástí této povinnosti je podání žádosti o
    absolvování průběžného proškolení ministerstvu nejpozději 3 měsíce před
    uplynutím  5  let od termínu udělení oprávnění nebo od termínu
    absolvování posledního průběžného proškolení.
  
    (8) Žádost o průběžné proškolení obsahuje údaje podle § 10g odst. 1 a
  
    a) kopii dokladu o posledním absolvování průběžného proškolení,
  
    b) čestné prohlášení o tom, že nedošlo ke změně ve skutečnostech
    prokazujících odbornou způsobilost, v opačném případě kopie dokladů
    prokazujících odbornou způsobilost.
  
    (9) Vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování
    průběžného proškolení stanoví prováděcí právní předpis.
  
    § 10e
  
    Odborné proškolení a průběžné proškolení osob oprávněných provést
    instalaci
  
    (1) Odborné proškolení a průběžné proškolení
  
    a) upevňuje, prohlubuje a aktualizuje teoretické a praktické znalosti a
    zkušenosti v oblasti instalace vybraných zařízení využívajících energii
    z  obnovitelných  zdrojů v rozsahu a podle pravidel stanovených
    prováděcím právním předpisem,
  
    b) pořádá organizace, popřípadě více organizací, která je pověřená
    ministerstvem,
  
    c) je ukončeno ze strany žadatele nebo oprávněné osoby písemným
    odborným testem a praktickou zkouškou z oblastí uvedených v písmenu a);
    test a praktická zkouška se vykonávají za účasti osoby jmenované
    ministerstvem,
  
    d) je zakončeno protokolem o absolvování odborného proškolení nebo
    průběžného proškolení, který vydává organizace a který organizace
    předává žadateli nebo oprávněné osobě a v kopii ministerstvu.
  
    (2) Požadavek odborného proškolení nebo průběžného proškolení není
    splněn, pokud se žadatel nebo oprávněná osoba nezúčastní odborného
    proškolení  nebo  průběžného proškolení, má nevyhovující výsledek
    písemného odborného testu nebo praktické zkoušky nebo nepodá žádost o
    průběžné proškolení v řádném termínu.
  
    (3) Ministerstvo pověří organizaci podle odstavce 1 písm. b) na žádost
    organizace, jestliže
  
    a) prokáže odbornou úroveň pravidel pro odborné proškolení nebo
    průběžné proškolení podle odstavce 1 písm. a),
  
    b) prokáže neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly
    ovlivnit výsledky její činnosti, a
  
    c)  vyčíslí cenu odborného proškolení nebo průběžného proškolení
    tvořenou náklady a přiměřeným ziskem,
  
    a to na dobu 4 let; po skončení této doby může ministerstvo na žádost
    organizace dobu jejího pověření prodloužit, a to i opakovaně.
  
    (4) Neplní-li pověřená organizace povinnosti stanovené v tomto zákoně,
    ministerstvo  rozhodne o zrušení pověření organizace k odbornému
    proškolení anebo průběžnému proškolení.
  
    (5) Obsah a rozsah odborného proškolení, obsah a rozsah průběžného
    proškolení, pravidla a jednání organizace pořádající odborné a průběžné
    proškolení stanoví prováděcí právní předpis.
  
    § 10f
  
    Vydání a zrušení oprávnění a zápis osoby oprávněné provést instalaci do
    seznamu oprávněných osob, které mohou provádět instalaci vybraných
    zařízení využívajících obnovitelné zdroje
  
    (1) Ministerstvo udělí oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky
    pro udělení oprávnění, a zapíše jej do seznamu oprávněných osob, které
    mohou provádět instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné
    zdroje (dále jen "seznam oprávněných osob").
  
    (2) Pokud ministerstvo žádost zamítne, opakovanou žádost o udělení
    oprávnění může uchazeč podat po uplynutí 1 roku od doručení rozhodnutí
    ministerstva o zamítnutí žádosti.
  
    (3) Ministerstvo oprávnění zruší a vyškrtne osobu oprávněnou provést
    instalaci ze seznamu oprávněných osob v případě, že osoba oprávněná
    provést instalaci již nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění podle §
    10d odst. 2 nebo poruší povinnosti podle tohoto zákona. Oprávnění
    zaniká smrtí osoby oprávněné provést instalaci nebo jejím prohlášením
    za mrtvou, v tom případě ministerstvo vyškrtne osobu oprávněnou provést
    instalaci ze seznamu oprávněných osob.
  
    (4) Osoba oprávněná provést instalaci je po doručení rozhodnutí
    ministerstva o zrušení oprávnění povinna okamžitě ukončit činnost, pro
    kterou jí bylo zrušeno oprávnění; rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá
    odkladný účinek.
  
    § 10g
  
    Seznam oprávněných osob
  
    (1) Do seznamu oprávněných osob vedeného ministerstvem se zapisují
    následující údaje
  
    a) číslo oprávnění,
  
    b) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
  
    c) datum narození,
  
    d) druh oprávnění a datum zápisu, popřípadě datum vyškrtnutí,
  
    e) adresa místa trvalého pobytu,
  
    f) další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa),
  
    g) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
  
    h) obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační
    číslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a kontaktní údaje, pokud
    energetický specialista není osobou samostatně výdělečně činnou,
  
    i) datum absolvování průběžného proškolení.
  
    (2) Údaje ze seznamu oprávněných osob jsou veřejně přístupné na
    internetových stránkách ministerstva.
  
    (3)  Ministerstvo  vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
    ministerstvu pro účely správního řízení o udělení a zrušení oprávnění
    oprávněných osob
  
    a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
  
    b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
  
    c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
  
    (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
  
    a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
  
    b) datum narození,
  
    c) adresa místa pobytu,
  
    d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
    den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
    subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní
    moci tohoto rozhodnutí.
  
    (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
  
    a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
  
    b) datum narození,
  
    c) rodné číslo,
  
    d) státní občanství,
  
    e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
    trvalého pobytu,
  
    f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
  
    g) datum úmrtí,
  
    h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
    jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
    nepřežil.
  
    (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
  
    a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
  
    b) datum narození,
  
    c) rodné číslo,
  
    d) státní občanství,
  
    e) druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého
    pobytu,
  
    f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
  
    g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
    jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
    nepřežil.
  
    (7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
    obyvatel,  se využijí z agendového informačního systému evidence
    obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
    ve tvaru předcházejícím současný stav.
  
    (8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
    takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
  
    16) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
    zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
  
    23. V § 11 odstavec 1 zní:
  
    "(1) Ministerstvo
  
    a)  zpracovává  návrhy Státní energetické koncepce, provádí její
    aktualizaci a vyhodnocování,
  
    b) zpracovává Národní akční plán energetické účinnosti, provádí jeho
    aktualizaci a vyhodnocení,
  
    c) zpracovává Národní akční plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou
    spotřebou energie, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení,
  
    d) rozhoduje o přidělování dotací z Programu,
  
    e) sleduje vývoj účinnosti užití energie a energetické náročnosti budov
    a působí na snižování její spotřeby a snížení negativních dopadů na
    životní prostředí při nakládání s energií a využívání energie z
    obnovitelných a druhotných zdrojů,
  
    f) vyhodnocuje a propaguje výsledky Programu,
  
    g) zabezpečuje činnosti spojené s poradenstvím, vzděláváním a propagací
    efektivního využívání energie a využívání obnovitelných a druhotných
    zdrojů energie,
  
    h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti nakládání s energií za
    účelem zahraniční pomoci, účasti České republiky v mezinárodních
    organizacích a prezentace dosažených výsledků,
  
    i) vydává a zrušuje oprávnění energetického specialisty a vede seznam
    energetických specialistů,
  
    j)  jmenuje  zkušební  komisi, která provádí odbornou zkoušku a
    přezkušování energetických specialistů, a stanovuje pravidla jednání
    této zkušební komise,
  
    k) pověřuje organizaci, která provádí průběžné vzdělávání energetických
    specialistů, a stanovuje pravidla jednání této organizace,
  
    l) pověřuje organizaci, která provádí odborné proškolení a průběžné
    proškolení  osob oprávněných provést instalaci vybraných zařízení
    využívajících obnovitelné zdroje, a stanovuje pravidla jednání této
    organizace,
  
    m) vydává a zrušuje oprávnění osoby oprávněné provádět instalaci
    vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje a vede seznam
    oprávněných osob,
  
    n) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního
    rozvoje,
  
    o) informuje Evropskou komisi o plnění závazků vyplývajících ze směrnic
    a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady,
  
    p) zveřejňuje a aktualizuje informace ohledně jednotlivých forem
    podpory pro úspory energie a pro zařízení využívající energii z
    obnovitelných a druhotných zdrojů energie.".
  
    24. § 11a se zrušuje.
  
    25. § 12 včetně nadpisu zní:
  
    "§ 12
  
    Přestupky
  
    (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
  
    a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty
    nebo činnost osoby oprávněné provést instalaci,
  
    b) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie
    nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,
  
    c) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie
    a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití
    rozvodů energie podle § 6 odst. 2,
  
    d) jako vlastník kotlů s výkonem nad 20 kW a rozvodů tepelné energie
    nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,
  
    e) jako vlastník klimatizačního systému se jmenovitým chladicím výkonem
    vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,
  
    f)  jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z
    povinností podle § 7 odst. 1,
  
    g) jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní
  
    1. některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst.
    2 nebo 3,
  
    2. některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1, nebo
  
    3. některou z povinností podle § 9 odst. 1 nebo 3, nebo § 9a odst. 1
    nebo 4,
  
    h) jako vlastník budovy nesplní některou z povinností podle § 7a odst.
    2,
  
    i) jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností podle § 7a
    odst. 3 nebo 7,
  
    j) jako konečný uživatel neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu
    přístrojů regulujících dodávku tepelné energie konečným uživatelům
    podle § 7 odst. 4 písm. a).
  
    (2) Za přestupek lze uložit pokutu do
  
    a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j),
  
    b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c),
    d), e), f), g) nebo h).".
  
    26. V § 12a odstavec 1 zní:
  
    "(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního
    deliktu tím, že
  
    a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty
    nebo osoby oprávněné provést instalaci,
  
    b) jako držitel licence na podnikání v energetických odvětvích nebo
    dodavatel tuhých a kapalných paliv nebo zpracovatel komunálních odpadů
    neposkytne pořizovateli na jeho výzvu potřebné podklady a údaje podle §
    4 odst. 6,
  
    c) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie
    nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,
  
    d) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie
    a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití
    rozvodů energie podle § 6 odst. 2,
  
    e) jako dodavatel zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů
    v rozporu s § 6 odst. 3 uvede v technické dokumentaci nebo návodu na
    použití nesprávné, zkreslené nebo neúplné informace,
  
    f) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící kotle
    se jmenovitým výkonem nad 20 kW a rozvody tepelné energie nesplní
    některou z povinností podle § 6a odst. 1,
  
    g)  jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící
    klimatizační systém se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW
    nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,
  
    h)  jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z
    povinností podle § 7 odst. 1,
  
    i) jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek
  
    1. nesplní některou z povinností při změnách dokončených budov podle §
    7 odst. 2 nebo 3, nebo
  
    2. nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1,
  
    j) jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní
    některou z povinností podle § 7a odst. 2,
  
    k) jako stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy
    nebo energetického hospodářství
  
    1. nepodrobí budovu nebo energetické hospodářství energetickému auditu
    podle § 9 odst. 1,
  
    2. nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 3,
  
    3. nezajistí energetický posudek pro některý z účelů podle § 9a odst.
    1, nebo
  
    4. neoznámí ministerstvu provedení energetického posudku podle § 9a
    odst. 4 písm. a),
  
    l) jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností podle § 7a
    odst. 3 nebo 7,
  
    m) jako energetický specialista
  
    1. v rozporu s § 6a odst. 3 písm. e) zpracuje neobjektivní, nesprávnou
    nebo neúplnou zprávu o kontrolách provozovaných kotlů, příslušných
    rozvodů tepelné energie nebo klimatizačních systémů,
  
    2. v rozporu s § 7a odst. 4 písm. d) zpracuje neobjektivně, nesprávně
    nebo neúplně průkaz,
  
    3. v rozporu s § 9 odst. 2 písm. b) zpracuje neobjektivně, nesprávně
    nebo neúplně energetický audit,
  
    4. v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zpracuje neobjektivně, nesprávně
    nebo neúplně energetický posudek,
  
    5. nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 6,
  
    6. neabsolvuje průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 7, nebo
  
    7. okamžitě neukončí činnost podle § 10b odst. 4,
  
    n) jako osoba oprávněná provést instalaci
  
    1. nesplní některou z povinností podle § 10d odst. 6,
  
    2. neabsolvuje průběžné proškolení podle § 10d odst. 7, nebo
  
    3. okamžitě neukončí činnost podle § 10f odst. 4,
  
    o) jako výrobce elektřiny nesplní některou z povinností podle § 6 odst.
    4 nebo 5.".
  
    27. V § 12a odst. 2 se písmena a) až f) zrušují.
  
    Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena a) až g).
  
    28. V § 12a odstavec 3 zní:
  
    "(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
  
    a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c),
    d), e), f), g), l) nebo m) bodů 5, 6 nebo 7 nebo podle odstavce 1 písm.
    n),
  
    b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), h),
    i), j) nebo podle odstavce 1 písm. k) bodu 2 nebo 4,
  
    c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k) bodu
    1 nebo 3, odstavce 1 písm. m) bodů 1, 2, 3 nebo 4 nebo odstavce 1 písm.
    o) nebo podle odstavce 2.".
  
    29. V § 12a se odstavce 4 až 6 zrušují.
  
    30. V § 13 odst. 1 se slova "Ministerstvo obrany," zrušují.
  
    31. V § 13 odst. 2 větě druhé se za slovo "vydává" vkládají slova "na
    základě žádosti stavebníka" a slova "jejichž rozsah" se nahrazují slovy
    "vzor žádosti a rozsah závazného stanoviska".
  
    32. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č.
    17 zní:
  
    "(5) Ministerstvo obrany jako dotčený orgán státní správy uplatňuje
    závazná stanoviska podle tohoto zákona v územním řízení a stavebním
    řízení u staveb důležitých pro obranu státu^17).
  
    17) § 29 a 43 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
    republiky.".
  
    33. V § 13a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
    odstavec 2, který zní:
  
    "(2) Kontrolu dodržování tohoto zákona v objektech důležitých pro
    obranu státu^17) provádí Ministerstvo obrany, v objektech sloužících k
    plnění úkolů Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Policejní
    akademie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky,
    Úřadu pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služby
    a v objektech organizačních složek státu a příspěvkových organizací
    zřízených Ministerstvem vnitra provádí Ministerstvo vnitra a u staveb,
    u kterých Ministerstvo spravedlnosti vykonává působnost stavebního
    úřadu, provádí Ministerstvo spravedlnosti.".
  
    34. V § 14 odst. 4 se slova "§ 6, § 6a, § 8 až 10" nahrazují slovy "§ 6
    až 10a, § 10d, § 10e".
  
    Čl. II
  
    Přechodná ustanovení
  
    1. Osoba oprávněná vykonávat kontrolu účinnosti kotlů, klimatizačních
    systémů, zpracovat průkaz energetické náročnosti budov a energetický
    audit přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je povinna podat žádost
    o průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb., ve
    znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1 roku ode dne
    nabytí účinnosti tohoto zákona pro oprávnění vydaná do 31. prosince
    2007, pro oprávnění vydaná do 31. prosince 2009 do 2 let ode dne nabytí
    účinnosti tohoto zákona a pro oprávnění vydaná po 31. prosinci 2009 do
    3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud má oprávněná osoba
    více oprávnění s různým termínem jejich vydání, vztahuje se povinnost
    podat žádost o průběžné vzdělávání podle věty první k termínu vydání
    nejstaršího oprávnění.
  
    2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
    podle dosavadních právních předpisů.
  
    3. Povinnost podle § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., ve
    znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vybavit vnitřní
    tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie
    musí být splněna do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
  
    4. Průkazy energetické náročnosti budov zpracované přede dnem nabytí
    účinnosti tohoto zákona jsou platné 10 let od doby svého vypracování a
    považují se za průkazy podle tohoto zákona s výjimkou průkazu podle §
    7a odst. 1 písm. a).
  
    Čl. III
  
    Účinnost
  
    Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ustanovení
    čl. I bodu 17, pokud jde o ustanovení § 6 odst. 4 až 7, která nabývají
    účinnosti dnem 1. ledna 2015, a ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o
    ustanovení § 7 odst. 4 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna
    2014.
  
    Němcová v. r.